EN
Főoldal > Hitel, finanszírozás >

2 éven túli export előfinanszírozás

Az EXIM Exportélénkítési Hitelprogram (EHP) keretében az NHB Növekedési Hitel Bank és a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) között létrejött refinanszírozási keret-megállapodás feltételei alapján Bankunk kedvezményes, fix kamatozású, középlejáratú hitelt nyújt olyan kis- és közepes vállalatok számára, melyek export, vagy exportcélú beszállítói tevékenységet végeznek. A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál. A refinanszírozott hitelkeret elősegíti a vállalkozások közvetlen, vagy beszállítói tevékenységen keresztül történő közvetett áru- és szolgáltatás exportjának előmozdítását. A hitelt EUR devizanemben lehet igénybe venni, legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidővel.

Milyen célra igényelhető finanszírozás?

 • A kölcsön igényelhető áruszállítás és szolgáltatásnyújtás exportjának, valamint a hazai exportot közvetlen áruszállítással és/vagy szolgáltatásnyújtással elősegítő beszállítói tevékenység finanszírozására
 • A konstrukció alapján olyan exportcélú ügyletek előfinanszírozására van lehetőség, amelyek alapján a tényleges exportőr a számviteli szabályok szerinti export árbevételt realizál

Kölcsön összege:Minimum 40.000 EUR, maximum 10 millió EUR, de maximum a finanszírozott éves export vagy beszállítói ügylet 75%-a
Kamatozás:CIRR alapú*, fix kamatozás a hitel teljes futamidejére, amely maximum évi 4,1%
Tőketörlesztés:3 vagy 6 havonta egyenlő részletekben
Kamatfizetés:3 vagy 6 havonta, a tőketörlesztéssel megegyezően
Kölcsön devizaneme:EUR
Futamidő: 24 - 60 hónap
*: CIRR (Commercial Interest Reference Rate): az OECD Megállapodás szerint megállapított és az OECD Titkársága által havonta közétett, 2-5 éves futamidejű fix kamatozású hitelekre alkalmazandó kereskedelmi referencia kamatláb.
A CIRR aktuális mértéke és az elmúlt időszakbeli alakulása megtekinthető az EXIM holnapján.

Konstrukció előnyei

 • Az exportőr, illetve annak közvetlen beszállítója részére kedvezményes kamatozású forrást biztosít;
 • A hitel kamata fix a teljes futamidő alatt, így a kamatköltség a törlesztés teljes idejére előre kalkulálható;
 • Deviza árbevételt realizáló vállalkozások részére nincs árfolyamkockázat.

Mely vállalkozások igényelhetnek kölcsönt?


Olyan, Magyar jog szerint legalább egy éve létrehozott és érvényesen működő, magyarországi székhellyel rendelkező, devizabelföldinek minősülő gazdálkodó szervezet:

 • amelynek a számviteli szabályok szerint készített legutolsó éves beszámolójában szereplő nettó éves árbevétele nem haladja meg a 15 milliárd Ft összeget;
 • amely finanszírozási igényét export vagy beszállítói szerződésekkel vagy export, illetve beszállítói keretszerződéssekkel igazolja, ennek hiányában a tervezett export volumenét, beszállítói forgalmát múltbeli árbevétel adatokkal, aktuális rendelésállománnyal és szándéknyilatkozatokkal alátámasztja;
 • amely nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt vagy nem indult ellene ilyen eljárás;
 • amelynek nincs 60 napot meghaladó lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amelynek nincs hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő 30 napon túli lejárt tartozása;
 • amely a finanszírozandó exportügylet teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik;
 • amely nem folytat környezetvédelmi jogszabályba ütköző tevékenységet;
 • amely az elmúlt három évben az államháztartás alrendszereiből, illetve EU forrásokból származó támogatások igénybevétele kapcsán minden szerződéses kötelezettségének eleget tett, vagy a rendelkezésre álló türelmi időn belül az elkövetett szerződésszegést orvosolta, illetve az esetlegesen igénybe vett tiltott állami támogatást az arra vonatkozó határozat kézhezvételét követően maradéktalanul visszafizette;
 • amelynek főtevékenysége nem fegyver- és lőszergyártás, szerencsejáték, fogadás vagy bármilyen pénzügyi tevékenység;
 • részére a Lehívási Értesítő alapján folyósítandó Származékos Kölcsön és a Hitelprogramból bármely hitelintézet közreműködésével a 2013. április 1. és 2014. március 29. közötti időszakban, EUR-ban vagy USD-ben már folyósított valamennyi származékos kölcsön együttes összege nem haladja meg a 10.000.000,- (azaz tízmillió) EUR-t.

Különleges feltételek

A magyar származás igazolásának módja


 • Áruexport előfinanszírozása, illetve beszállítói ügylet finanszírozása esetén a vállalkozás rendelkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (feldolgozott mezőgazdasági termék esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) területileg illetékes szerve által kiadott Magyar Származási Bizonyítvánnyal a finanszírozandó áruexport ügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet tárgyáról árucsoportonként úgy, hogy azok lefedik a finanszírozandó exportügylet / finanszírozandó beszállítói ügylet keretében kiszállítandó áru értékének legalább 50 százalékát.
 • Szolgáltatás export finanszírozása esetén a vállalkozás foglalkoztatottjainak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, és erről a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási szerve által kiadott igazolással rendelkezik.
 • Beszállítói finanszírozás esetén szükséges a tényleges exportőr, vagy annak hiányában a Beszállító nyilatkozata, hogy a Beszállító által beszállított árut vagy nyújtott szolgáltatást az exportőr a finanszírozásba bevont exportálandó magyar áru előállításához, vagy szolgáltatás nyújtásához használta fel.

A magyar tartalom igazolásának módjáról bővebb információ az EXIM honlapján található.


Feldolgozott élelmiszeripari export, vagy exportőrnek történő beszállítása finanszírozható. Befogadás speciális kritériumai beszállítók finanszírozása esetén: szükséges az exportőr nyilatkozata arról, hogy az exportőr a beszállító által beszállított árut, vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja, vagy a beszállító nyilatkozata, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.


Kapcsolat

A kölcsönhöz kapcsolódó további információkról illetve a részletes kondíciókról bővebb információhoz juthat az EXIM Exportélénkítési Hitelprogram önálló oldalon vagy keresse értékesítési munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:

+36 (1) 429-94-63, +36 (1) 429-94-64, +36 (1) 429-94-65-ös telefonszámokon, vagy zöld számunkon: +36 (80) 266-776.

Kapcsolódó dokumentumok

EXIM terméktájékoztató - 2 éven túli export előfinanszírozás

Hitelkérelmi adatlap vállalkozások részére

Hasznos információk

Magyar származás igazolása eljárásrend